รายงานประจำปี


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นกองทุนที่รัฐจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และเพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก รวมทั้งมีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเงินออมภายในประเทศ และส่งเสริมการลงทุนอันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ...

รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม