บริการสมาชิก

สมาชิกพ้นสภาพ/เกษียณ

 1. ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกพ้นสภาพ
  ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญคือ
  1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เป็นข้อมูลตามฐานข้อมูลของ กบข. ณ วันที่ทำรายการจ่าย
  1.2 ตารางแสดงยอดเงินในบัญชีต่างๆ เป็นตารางที่แสดงยอดเงินของสมาชิก ณ วันที่ทำรายการจ่าย โดยแยกเป็น เงินประเดิม, เงินชดเชย, เงินสะสม, เงินสมทบ, เงินสะสมส่วนเพิ่ม * และแสดงรายละเอียดของเงินแต่ละประเภทดังนี้
  • ส่วนของเงินต้น คือ เงินนำส่งที่ กบข. ได้รับทั้งหมด
   • ยอดยกมา คือ ยอดรวมเงินต้นที่ยกมาจากสิ้นปีที่แล้ว
   • รายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี คือ รายการนำส่งเงินและรายการปรับปรุง (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ทำรายการจ่าย
   • รวมเงินต้น คือ ผลรวมของยอดยกมาต้นปี และรายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี
  • ส่วนของผลประโยชน์ คือ ผลประโยชน์ทั้งหมดที่ กบข. ได้จัดสรรเข้าบัญชีต่างๆ ของสมาชิก ซึ่งเป็นไปตามผลการดำเนินงานของ กบข. ในรอบระยะเวลาที่ออกใบแจ้งยอดนั้น
   • ยอดยกมา คือ ยอดรวมผลประโยชน์ที่ยกมาจากสิ้นปีที่แล้ว
   • รายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี คือ ผลประโยชน์ที่เกิดจากการนำเงินในบัญชีของท่าน (เงินต้นและผลประโยชน์ทั้งหมด) ไปลงทุน
   • รวมผลประโยชน์ คือ ผลรวมของยอดยกมาต้นปี และรายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี
  1.3 ตารางแสดงรายการต่างๆ ในบัญชีสมาชิกพ้นสภาพ ประกอบด้วย
  • เงินที่ไม่มีสิทธิได้รับ คือ เงินประเดิม (ถ้ามี) เงินชดเชยและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว เนื่องจากสมาชิกออกจากราชการโดยไม่มีสิทธิรับบำนาญ หรือเสียชีวิต ซึ่งเงินดังกล่าวจะถูกนำส่งคืนกระทรวงการคลังต่อไป
  • เงินที่มีสิทธิได้รับจากการพ้นสภาพ คือ เงินต้นและผลประโยชน์ของเงินประเภทต่างๆ ที่สมาชิกได้รับตามสิทธิเมื่อพ้นสมาชิกภาพ
  1.4 จำนวนเงินที่มีสิทธิได้รับ แยกตามแผนการลงทุน ณ วันที่ทำรายการจ่าย คือ จำนวณที่สมาชิกมีสิทธิได้รับจากการพ้นสมาชิกภาพ ณ วันที่ทำรายการจ่าย โดยแสดงยอดเงินแยกตามแผนการลงทุนที่สมาชิกได้เลือกและมียอดเงินอยู่ (หากสมาชิกไม่ได้เลือกแผนการลงทุน เงินดังกล่าวจะถูกลงทุนในแผนหลัก)
  • แผนการลงทุน คือ แผนการลงทุนที่สมาชิกเลือกให้ กบข. ลงทุนและสมาชิกมียอดเงินอยู่ ณ วันที่ทำรายการจ่าย
  • จำนวนหน่วย คือ จำนวนของหน่วยลงทุนทั้งหมดที่สมาชิกมีอยู่ในแต่ละแผน ณ วันที่ทำรายการจ่าย
  • มูลค่าต่อหน่วย คือ ราคาต่อหน่วยลงทุน 1 หน่วยของแต่ละแผน ณ วันที่ทำรายการจ่าย โดยมูลค่าต่อหน่วยของแต่ละแผนจะไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นไปตามผลการดำเนินงานของ กบข. ในแต่ละแผนการลงทุน
  • รวม คือ จำนวนเงินทั้งหมดที่สมาชิกมีอยู่ในแต่ละแผนการลงทุน ซึ่งคำนวณจาก จำนวนหน่วย คูณ มูลค่าต่อหน่วย
 2. ใบรับรอง สำหรับกรมสรรพากร แสดงยอดเงินสะสมและเงินสะสมส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) ที่ท่านนำส่งเข้ากองทุน เพื่อใช้ประกอบการยื่น ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คำนิยามของเงินประเภทต่างๆ สามารถศึกษาได้จากพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม