สมาชิกพ้นสภาพ/เกษียณ

เอกสารการยื่น เรื่องขอรับเงินจาก กบข. และทางเลือกในการรับเงิน

 1. แบบ กบข. รง 008/1/2555 (กรณีประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน สามารถระบุความประสงค์ในแบบ
  กบข.รง 008/1/2555 ได้)
 2. สำเนาคำสั่งออก หรือประกาศออกจากราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสมาชิกรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเลือกวิธีโอนเงินเข้าบัญชี)
 4. สำเนาใบแนบหนังสือสั่งจ่ายบำนาญสมาชิก กข. พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเลือกรับบำนาญ)
 5. สำเนาหนังสือที่แจ้งเรื่องราว หรือรับรองการสอบวินัยถึงที่สุดของส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลพร้อมคำสั่งถึงที่สุด พร้อมเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเลือกรับบำนาญและการสอบสวนวินัยถึงที่สุด)

หมายเหตุ

 • ผู้ที่แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน หากต้องการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ ให้แจ้งเปลี่ยนโดยใช้แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน
  (แบบ กบข.บต 002/1/2555) ปีละ 1 ครั้ง

ทางเลือกในการรับเงิน

เมื่อสมาชิกพ้นสภาพยื่นขอรับเงินจากกองทุน สมาชิกมีสิทธิเลือกดำเนินการเกี่ยวกับเงินที่จะได้รับคืนจาก กบข. ได้ 3 แนวทาง ตามวัตถุประสงค์ของแผนการใช้เงินหลังเกษียณที่เหมาะสมกับสมาชิก คือ

 • ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับทั้งจำนวน
 • ขอโอนเงินที่มีสิทธิได้รับไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกจากงานหรือการชราภาพ
 • ขอให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน

หมายเหตุ โปรดศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวกับทางเลือกในการรับเงินคืนโดย คลิกที่นี่

Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม