มูลค่ากองทุนส่วนสมาชิก

ประกาศมูลค่าต่อหน่วยของกองทุนส่วนสมาชิก

ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวัน โดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้ เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน

มูลค่าต่อหน่วย

คือ มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกหารด้วยจำนวนหน่วย ของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก

คือ ส่วนของเงินต้นประเภทต่าง ๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบเงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลางและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด

จำนวนหน่วย

คือ จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด

หากมูลค่าต่อหน่วยในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น แสดงว่ามีผลประโยชน์ที่หาได้เพิ่มขึ้น และตัวเลขผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างปีจะแสดงค่าเป็นบวก แต่ถ้า กรณีที่มูลค่าต่อหน่วยในปัจจุบันลดลงกว่าในอดีต แสดงว่าผลประโยชน์ที่เคยมีอยู่นั้นลดลงและตัวเลขประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างปีจะแสดงค่าเป็นลบ

มูลค่าต่อหน่วย จึงเป็นการสะท้อนสภาพตลาดในการลงทุนเพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ จุดที่เราต้องการเห็นการเปรียบเทียบมูลค่าแท้จริงที่ได้รับ

Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม