วางแผนการเงิน

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 91 แบบง่าย

1. เงินได้พึงประเมิน

2. ค่าใช้จ่าย รายการลดหย่อน และรายการเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น

3. ภาษีที่ท่านต้องชำระ กรณีได้รับการยกเว้นจากการสะสมเงินเข้า กบข.

   

ประมาณการภาษีที่ท่านต้องชำระ กรณีได้รับการยกเว้นภาษีจากการออมเพิ่มกับ กบข. ในอัตรา 12%

   
 

Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม