เกี่ยวกับสมาชิก กบข.

ใบแจ้งยอดเงิน

พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มาตรา 74 กำหนดให้ กบข. ต้องจัดส่งใบแจ้งยอดเงิน สะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย พร้อมผลประโยชน์ ให้สมาชิกทุกคนได้ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งใบแจ้ง ยอดเงินดังกล่าวสมาชิกสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อรับการยกเว้นภาษีตาม กฎหมาย

Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม