ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบายการเก็บหอมรอมริบอย่างสมํ่าเสมอและบริหารเงินออมอย่างชาญฉลาดจะช่วยเติมเต็มความฝันและทำให้ท่านมีอิสรภาพ
ทางการเงินไม่ต้องกังวลใจกับอนาคตเพราะมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน อีกทั้งยังสามารถรับมือกับหลาย
ความเสี่ยงในอนาคตได้อย่างมั่นใจ และสามารถใช้ชีวิตตามปกติแม้ค่าครองชีพจะสูงขึ้นตามอายุที่ยืนยาวขึ้นของท่าน
หลายท่านจึงตั้งคำถามว่า “ต้องออมเงินเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอ?”
คำตอบนั้นซ่อนอยู่ในคำถามที่ว่า “แล้วท่านต้องการใช้เงินเท่าไหร่ตอนเกษียณ”

ท่านยังสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจวิธีการบริหารเงินออมอย่างมืออาชีพจากกองทุนที่ท่านสนใจ และนำไปประยุกต์
ใช้กับการลงทุนของท่านได้ เช่น ท่านสามารถศึกษาหลักการลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ซึ่งเป็นกองทุนขนาดใหญ่ ว่ามีหลักการลงทุนอย่างไร จึงทำให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย และค่อนข้างสมํ่าเสมอ

Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม