แบบฟอร์มและใบคำร้อง

แบบฟอร์มกรณีการพ้นสมาชิกภาพ

แบบขอรับเงินจาก กบข. กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน (แบบ กบข. รง 008/1/2555)
แบบบันทึกสอบปากคำทายาทโดยธรรม ป.พ.พ.(แบบ ป.ค.14)
แบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ (แบบ กบข. จก 001/2551)
แบบแจ้งความประสงค์ให้กบข.ดำเนินการกรณียังไม่นำเช็ค/ธนาณัติไปขึ้นเงิน(หมดอายุ) หรือรายการโอนเข้าบัญชีไม่ได้
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่นำเช็ค/ธนาณัติไป
ขึ้นเงินหรือรายการโอนเข้าบัญชีไม่ได้

หมายเหตุ

กบข. ขอยกเลิกแบบฟอร์ม ดังนี้

 1. ยกเลิกแบบ กบข. จพ 001/2551 แบบแจ้งสมาชิกพ้นสภาพ
 2. ยกเลิกแบบ กบข. รง 008/1/2551 แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน)
  โดยใช้แบบ กบข. รง 008/1/2555 แทน
 3. ยกเลิกแบบ กบข. บต 001/2551 แบบแจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือทยอยรับเงิน
  (รายละเอียดจะรวมอยู่ในแบบ กบข. รง 008/1/2555 เรียบร้อยแล้ว)
 4. ยกเลิกแบบ กบข. บต 002/2551 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือทยอยรับเงิน
  โดยใช้แบบ กบข. บต 002/1/2555 แทน
 5. ยกเลิกแบบ กบข. 001/2/2555 และแบบ กบข. 001/2/2556 ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)
  โดยใช้แบบ กบข. 001/2/2559 แทน
 6. ยกเลิกแบบ กบข. 005/2/2555 ใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข.
  โดยใช้แบบ กบข. 005/2/2556 แทน
 7. ยกเลิกแบบ กบข. อพ-001 แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม
  โดยใช้แบบ กบข. อพ-001/2559 แทน
 8. ยกเลิกแบบ กบข. ปผ-001/2559 แบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
  โดยใช้แบบ กบข. ปผ-001/2561 แทน
 9. ยกเลิกแบบ กบข. ปผ-001/2561 แบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน
  โดยใช้แบบ กบข. ปผ-001/1/2561 และแบบ กบข. ปผ-001/2/2561 แทน
 10. ยกเลิกแบบ กบข. 001/2/2559 ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)
  โดยใช้แบบ กบข. 001/2/2561 แทน
 11. ยกเลิกแบบ กบข. 005/2/2556 ใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข.
  โดยใช้แบบ กบข. 005/2/2561 แทน

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม