ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิก

 1. 1179 เป็นระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติซึ่งให้บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก กบข. ในการรับข้อมูล สอบถามข้อสงสัย ขอรับแบบฟอร์มต่าง ๆ ผ่านเครื่องโทรสาร และติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมให้บริการ
  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.30 น. โดยมีบริการทั้งหมด 7 เมนู ดังนี้
  กด 0 ขอเอกสารผ่านเครื่องโทรสาร
  กด 1 การขอรับเงินคืน
  กด 2 ใบแจ้งยอดเงิน/แก้ไขข้อมูลสมาชิก
  กด 3 บัตรสมาชิก
  กด 4 ตรวจสอบยอดเงิน
  กด 5 มูลค่าต่อหน่วย (NAV)
  กด 6 เรื่องอื่นๆ
 2. E-mail คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่งข้อความจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัด สมาชิกสามารถจัดส่ง email มายังฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิกเพื่อสอบถามข้อมูลได้ที่ member@gpf.or.th
 3. Chat คือ การสนทนาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการสื่อสารด้วยการส่งข้อความ text ระหว่างกัน แบบประโยคต่อประโยค โดยอีกฝ่ายส่งข้อสอบถามและให้อีกฝ่ายพิมพ์โต้ตอบกลับในทันที ซึ่งสมาชิก กบข. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.30 น.
 4. โทรสาร สมาชิกสามารถส่งข้อสอบถาม แบบฟอร์มและคำร้องต่าง ๆ มายัง กบข. ผ่านช่องทางโทรสาร หมายเลข
  0-2636-0700 หรือ 0-2636-1649 โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกจะดำเนินการตอบข้อสอบถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน พร้อมประสานงานไปยังฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและตอบกลับต่อไป
 5. จดหมาย สมาชิกสามารถส่งข้อสอบถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ต่าง ๆ มายัง กบข. ผ่านช่องทางจดหมาย ตามที่อยู่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกจะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและตอบข้อสอบถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนแก่ท่านต่อไป
 6. เคาน์เตอร์ สมาชิกหรือทายาทสามารถติดต่อ กบข. ได้ที่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เลขที่ 990 ชั้น 4 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. เพื่อสอบถามข้อมูล หรือจัดส่งเอกสารต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกพร้อมจะอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ตรวจสอบข้อมูล รับเอกสาร และชี้แจงรายละเอียดให้แก่สมาชิกและผู้มาติดต่อ แบบ one stop service เพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อมีความพึงพอใจสูงสุด
 7. Leave Voice เป็นการฝากข้อความเสียงผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ 1179 สมาชิก กบข. สามารถฝากข้อความเสียงได้กรณีที่มีการติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกแล้วเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่หรือติดต่อนอกเวลาทำการ สามารถแจ้งชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ และเรื่องที่ต้องการสอบถาม โดยระบบจะจัดเก็บข้อความดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับเพื่อตอบข้อสอบถามของท่านต่อไป

Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม