ทางเลือกในการบริหารเงินออม

ออมเพิ่ม

การออมเพิ่ม เป็นการให้สิทธิแก่สมาชิก กบข. ในการเลือกส่งเงินสะสมเพิ่มได้ โดยพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 มาตรา 39 กำหนดไว้ว่าสมาชิกผู้ใดที่จะส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราร้อยละ 3 ที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ กบข. กำหนดแต่ทั้งนี้ การส่งเงินสะสมตามมาตรานี้รวมกันแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือนสมาชิกผู้นั้น

โดยการที่ กบข. เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถออมเพิ่มมากขึ้นได้ตามความสมัครใจนี้ ก็เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีการวางแผนการออมระยะยาวที่จะช่วยให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการที่ดีและมั่นคง และยังเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทำให้ระดับเงินออมของประเทศเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไปในระยะยาว

ปัจจุบัน สมาชิก กบข. สามารถแจ้งความประสงค์ขอออมเพิ่มได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 • play 1:05 download
  ก่อเกียรติ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการ สำนักตรวจราชการ
  สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • play 1:01 download
  จ.ส.ท. พล อ่อนทอง ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
 • play 1:04 download
  สุพจน์ เลิศธนา ครูวิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
  วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม