เกี่ยวกับสมาชิก กบข.

บัตรสมาชิก และสิทธิประโยชน์

ปัจจุบันสมาชิก กบข. จะถือบัตรสมาชิก 1 ใบ เพื่อแสดงตน และจะมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆให้แก่สมาชิกผู้ถือบัตรโดยสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ ส่วนลดสินค้าหรือบริการในร้านค้าต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ หรือสิทธิประโยชน์ด้านธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเป็นต้น

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

กบข. ยินดีเสนอสวัสดิการอีกรูปแบบหนึ่งแก่สมาชิกทุกท่าน ด้วยการแสดงบัตรสมาชิก เพื่อรับส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากสถาน ประกอบการ 1,200 กว่าแห่งทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการและติดสัญลักษณ์ "1 บัตร...ประหยัดทั่วไทย" ไม่ว่าจะเป็นภัตตาคาร ร้านอาหาร ศูนย์บริการรถยนต์ โรงพยาบาล คลินิก บริการการศึกษา ร้านหนังสือ ร้านแว่นตานาฬิกา โรงแรม รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า ร้านอัดรูป สถาน เสริมความงาม สุขภาพกีฬา เป็นต้น

ตัวอย่างบัตรสมาชิก

card front

ด้านหน้า

card back

ด้านหลัง

วิธีการขอมีบัตรสมาชิก เนื่องจากสูญหาย ไม่ได้รับ ชำรุด สมาชิกสามารถเลือกดำเนินการดังนี้

  • กรอกคำร้องขอมีบัตรใหม่ผ่านทาง Web site กบข. www.gpf.or.th ที่บริการ GPF Web service
  • กรอก ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัวสมาชิก กบข. (แบบ กบข. 020) จัดส่งมาที่ โทรสาร 0-2636-1649 หรือ
    0-2636-0700 หรือส่งมาทางไปรษณีย์ที่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฝ่ายทะเบียนสมาชิกด้านรับ) เลขที่ 990 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ทั้งนี้ สมาชิกจะได้รับบัตรสมาชิกใหม่ภายใน 20 วันทำการ หลังจากที่ กบข. ได้รับเอกสาร

Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม