นโยบายการลงทุน

โครงสร้างการตัดสินใจการลงทุน

กระบวนการตัดสินใจการลงทุนของ กบข. กระบวนการตัดสินใจลงทุนที่ กบข. พัฒนาขึ้นมานั้น มีกรอบการตัดสินใจลงทุนที่ประกอบด้วย

  • คณะกรรมการ มีหน้าที่วางนโยบายการลงทุน กํากับดูแลและควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามกฎหมายนโยบาย และเป้าหมาย ที่กําหนดโดยการจัดทําแผนจัดสรรการลงทุนระยะยาว (SAA) กรอบความเสี่ยง และผลตอบแทนเป้าหมาย
  • คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน มีหน้าที่กลั่นกรองข้อเสนอของสํานักงานก่อนที่เสนอสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
  • คณะจัดการกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งเป็นการจัดการในระดับสำนักงาน มีเลขาธิการและผู้บริหารระดับสูงร่วมกันเป็นคณะจัดการกลยุทธ์การลงทุน มีหน้าที่กำหนดกลยุทธ์การลงทุน กรอบและเงื่อนไขที่จะต้องดำเนินการภายใต้กรอบที่คณะกรรมการกำหนด
  • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หรือผู้จัดการกองทุน มีหน้าที่ดําเนินการด้านการลงทุนให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดสําหรับสมาชิกภายใต้ กรอบการลงทุนและนโยบายที่กําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม
Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม