นโยบายการลงทุน

กลยุทธ์การลงทุน

  • กระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน
  • ทบทวนและประเมินผลการจัดสรรเงินลงทุน ทุกระยะ 3 ปี หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสำคัญ
  • กำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงาน ตัวเทียบวัด และแนวทางลงทุนให้ชัดเจนควบคู่ไปกับการกำกับดูแลและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
  • จัดจ้างบริษัทจัดการกองทุนที่ชำนาญการบริหารการลงทุนสำหรับสินทรัพย์ต่างๆ ตามประเภทของความเชี่ยวชาญ
  • กระจายเงินกองทุนระหว่างผู้จัดการกองทุนภายในสำนักงาน และผู้จัดการกองทุนภายนอกให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ
  • กำหนดกระบวนการจัดการลงทุนที่ชัดเจน โปร่งใส แบ่งความรับผิดชอบของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะถ่วงดุลกันและกัน และมีระบบกำกับตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อกำหนดการลงทุนอย่างเคร่งครัด

Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม