การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงของ กบข.

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คือผู้พิจารณากระบวนการบริหารความเสี่ยงของ กบข. ซึ่งผ่านการทบทวนแนวทางประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายในโดยหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Control Self Assessment) ภายใต้แนวทางวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยง (Root Causes) และกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า กบข. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงหลักของ กบข. ถูกจัดแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

 1. ความเสี่ยงของเงินกองทุน เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หลักของ กบข. ในการบริหารเงินกองทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดี ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงในส่วนนี้แบ่งเป็น
  • ความเสี่ยงด้านสภาพตลาด (Market Risk)
  • ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
  • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
 2. ความเสี่ยงองค์กร เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในทุกด้านของสำนักงาน กบข. แบ่งเป็น
  • ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
  • ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร (Reputation Risk)
  • ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
  • ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบและกฏเกณฑ์ (Compliance Risk)

โดยสรุป แนวทางบริหารความเสี่ยงของ กบข. เป็นแนวทางที่ยึดตามหลัก GRC ที่เน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Integrated Risk Management) ที่ผสมผสานการจัดการเชิงรุก (Proactive Management) ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยการสร้างจริยธรรม และคุณธรรมในการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดให้จริยธรรม (Integrity) เป็นหนึ่งในคุณสมบัติพึงประสงค์ของพนักงานทุกคนอีกด้วย

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ กบข. ได้ในรายงานประจำปี ฉบับล่าสุด

Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม