การบริหารความเสี่ยง

การบริหารองค์กรแบบบูรณาการ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบบริหารจัดการบูรณาการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดระบบ Governance Risk Compliance หรือ GRC ที่ดี ซึ่งหมายถึงการเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฏเกณฑ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ในการบริหารจัดการให้ กบข. เป็นองค์กรที่มี GRC ที่ดีนั้น กบข. ให้ความสำคัญในการบริหารองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ที่เป็นกลไกขับเคลื่อน GRC นั่นคือ คน (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) เพื่อช่วยให้ กบข. สามารถ

  • เข้าใจและจัดลำดับความสำคัญต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
  • กำหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางขององค์กรให้สอดคล้องกับมูลค่าและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
  • บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยเพิ่มประสิทธิภาพ การเฝ้าระวังความเสี่ยง (Risk Profile) การปกป้องคุณค่าขององค์กร (value) และการดำเนินงานภายใต้ขอบเขตของกฏหมาย สัญญา ระบบภายใน สังคมและจริยธรรม
  • จัดทำและให้ข้อมูลเกี่ยวข้องที่เชื่อถือได้และทันเวลาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ส่งเสริมการวัดความมีประสิทธิผลของการดำเนินงาน โดย กบข. มีเป้าหมายว่า บุคลากร ใน กบข. ทุกระดับต้องมีจิตสำนึกและส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรควบคู่ไปกับการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
  • มั่นใจว่าจะมีการจัดการเชิงรุกที่ใช้ประโยชน์จากโอกาสและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เพื่อเสริมสร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่สมาชิกและสังคม
Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม