แนวทางการกำกับดูแลกิจการ

การใช้สิทธิออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้นของ กบข.

การใช้สิทธิประชุมผู้ถือหุ้นนอกจากจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยตรงแล้ว ยังเป็นกลไกที่จะช่วยสร้างการกำกับดูแลที่ดีให้กับบริษัทได้อีกทางหนึ่ง กิจการที่มีการบริหารและการดำเนินงานประสบความสำเร็จ มีผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สามารถวางแผนและบริหารงานได้ตรงตามเป้าหมาย หากมีการกำกับดูแลที่ดีย่อมส่งผลการดำเนินงานที่ดีให้กับกิจการได้ในระยะยาว และจะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนในที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม
Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม