แนวทางกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลที่ดีในฐานะ ผู้ถือหุ้น

กบข. กับการทำหน้าที่เป็นนักลงทุนที่มีความรับผิดชอบ

กบข. ให้ความสำคัญกับการแสดงบทบาทในฐานะเจ้าของกิจการ (Active Ownership) ที่จะติดตามบริษัทที่ กบข. ลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยหนึ่งในบทบาทสำคัญของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ คือ การใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นและกำกับดูแลบริษัทให้ดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม เป็นกลไกที่จะช่วยสร้างการกำกับดูแลที่ดีให้กับบริษัทได้อีกทางหนึ่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม
Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม