แนวทางการกำกับดูแลกิจการ

แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้วยภารกิจสำคัญที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเงินออมของสมาชิก คณะกรรมการและพนักงาน กบข. จึงยึดมั่นบริหารกองทุนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ ทุกฝ่ายงานของ กบข. ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต กำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่รัดกุม และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ในฐานะนักลงทุนสถาบัน กบข. ได้ทำหน้าที่ทั้งการเป็นนักลงทุนและผู้ถือหุ้นที่มีความรับผิดชอบโดยเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ กบข. ลงทุนทุกบริษัทเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียม รวมทั้งช่วยผลักดันให้บริษัทต่างๆ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน และหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปในการดำเนินกิจการด้วยเนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม
Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม