แนวทางการกำกับดูแลกิจการ

ธรรมาภิบาลการลงทุน

ในฐานะผู้ลงทุนสถาบันรายใหญ่ของประเทศ กบข. ให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลการลงทุนโดยทำการลงทุนอย่างรับผิดชอบ นำปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจลงทุนเนื่องจาก กบข. เชื่อมั่นว่าบริษัทที่ให้ความสำคัญกับปัจจัย ESG จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่ตัวบริษัทเอง ผู้ถือหุ้น และสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมโดยรวมได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม