นโยบายการลงทุน

นโยบายการจัดสรรเงินทุน

แผนการจัดสรรการลงทุนระยะยาวปี 2554-2556 หน่วย : ร้อยละ
กลุ่มตราสารทุน
  ตราสารทุนไทย (Thai Equity) 8.00
  ตราสารทุนโลก (Global Equity) 8.00
กลุ่มตราสารหนี้
  ตราสารหนี้ไทย (Thai Fixed Income) 62.00
  ตราสารหนี้โลก (Global Fixed Income) 10.00
กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์
  สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) 1.00
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน
  อสังหาริมทรัพย์ไทย 5.50
  อสังหาริมทรัพย์โลก 2.00
  โครงสร้างพื้นฐาน 1.00
กลุ่มนิติบุคคลเอกชน
  นิติบุคคลเอกชนไทย (Thai Private Equity) 1.50
  นิติบุคคลเอกชนโลก (Global PE) 1.00
Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม