ลดรายจ่าย

โครงการประกันชีวิตและสุขภาพเมืองไทยประกันชีวิตเพื่อสมาชิก กบข.

รายละเอียดความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกัน

เป็นแบบประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครอง ดังนี้

 1. กรณีผู้ป่วยใน
  • มีเงินชดเชยรายได้รายวัน (HB) (จำนวนวันสูงสุด 365 วันต่อปีกรมธรรม์) 1,000 บาท
 2. กรณีเสียชีวิต (15/15) ชำระเบี้ย 15 ปี คุ้มครอง 15 ปี วงเงินคุ้มครอง 50,000 บาท
 3. กรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
  • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สูงสุดต่อครั้ง
   (เบิกได้ 1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปีกรมธรรม์)
  • เลือกได้ที่วงเงิน 500 บาท / 1,000 บาท /1,500 บาท

ตัวอย่าง : อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) * เพศชาย

อายุ OPD 500 บาท OPD 1,000 บาท OPD 1,500 บาท
25 ปี 3,507 4,891 5,607
35 ปี 3,825 5,445 6,613
45 ปี 4,767 6,927 9,087

ตัวอย่าง : อัตราเบี้ยประกันภัยรายปี (บาท) * เพศหญิง

อายุ OPD 500 บาท OPD 1,000 บาท OPD 1,500 บาท
25 ปี 3,893 5,641 6,566
35 ปี 4,499 6,926 8,677
45 ปี 5,602 8,842 12,075

หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย

 1. อายุรับประกันภัย: 20-60 ปี
 2. แบบประกันภัย คุ้มครองภายในระยะเวลา 15/15: คุ้มครองถึงอายุ 75 ปี
 3. สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน และการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก : คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี
 4. การชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี หรือ รายเดือน
 5. เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  * เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  * การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 6. ระยะเวลา 1 มีนาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

สมาชิกและ บุคคลครอบครัว
บุคคลในครอบครัว หมายรวมถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร และ ธิดา ของสมาชิก กบข.

วิธีการใช้สิทธิ์

ในการใช้สิทธิ์ สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ หรือ โทร Call Center 1766 กด 6

Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม