โครงสร้างการบริหาร

คณะอนุกรรมการ

อนุกรรมการจัดการลงทุน


นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประธานอนุกรรมการ
นายอัมพร แสงมณี ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตรวจสอบภายใน อนุกรรมการ
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช อนุกรรมการ
นายศุภวุฒิ สายเชื้อ อนุกรรมการ
รศ.ชโยดม สรรพศรี อนุกรรมการ
นายธาดา พฤฒิธาดา อนุกรรมการ
นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ ที่ปรึกษา
นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ที่ปรึกษา
นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. อนุกรรมการ และเลขานุการ
นายยิ่งยง นิลเสนา รองเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ
Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม