โครงสร้างการบริหาร

คณะกรรมการ กบข.

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.
นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (แทน) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการ กบข. กรรมการและเลขานุการ
นายสรรเสริญ นามพรหม ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน
นายสราวุธ เบญจกุล ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ
นายมนัส สุขสวัสดิ์ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการอัยการ
รศ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
นายนิวัต เชื้อนาค ผู้แทนสมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายนัฑ ผาสุข ผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภา
พล.ต.ท.ติณภัทร ภุมรินทร์ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตำรวจ
นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์ ผู้แทนสมาชิก ข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ
นายวิษณุ วรัญญู ผู้แทนสมาชิกข้าราชการศาลปกครอง
นางสิรินทร์ พันธ์เกษม ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
พล.อ.ต.ตรีพล อ่องไพฑูรย์ ผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร
นายสุพจน์ ศรีงามเมือง ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.
นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเสรี นนทสูติ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม