ระบบการออมเพื่อการเกษียณ

การออมเพื่อการเกษียณของประเทศไทย

เปรียบเทียบระบบบำเหน็จบำนาญเดิม กับระบบ กบข.

รายการ ระบบบำเหน็จบำนาญ ระบบ กบข.
1. ผู้เป็นสมาชิก ข้าราชการทุกประเภท ซึ่งรวมข้าราชการการเมือง
 1. ข้าราชการตามประเภทที่ระบุไว้ใน พรบ. กบข.
 2. ผู้เป็นข้าราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และสมัครเป็นสมาชิก ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2540
 3. ผู้ที่เข้ารับราชการหรือโอนมาเป็นข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 เป็นต้นไป
2. เกษียณอายุ และมีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญ
 1. บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณเวลาราชการ
 2. บำนาญ = เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณเวลาราชการหารด้วย 50
มีสิทธิเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญ
บำเหน็จ จะได้รับ 2 ส่วนคือ
 1. บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณเวลาราชการ
 2. เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว
บำนาญ จะได้รับ 2 ส่วนคือ
 1. บำนาญ = เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายคูณเวลาราชการหารด้วย 50 (แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือนเฉลี่ย)
 2. เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม (ถ้ามี) และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว
3. ลาออกจากราชการหรือถูกปลดออกจากราชการ (อายุไม่ถึง 50 ปี)
3.1 เวลาราชการไม่ถึง 10 ปี ไม่มีสิทธิรับบำเหน็จหรือบำนาญ ไม่มีสิทธิรับบำเหน็จหรือบำนาญแต่ได้รับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว
3.2 เวลาราชการตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี มีสิทธิรับบำเหน็จ มีสิทธิรับบำเหน็จและได้รับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว
3.3 เวลาราชการตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกรับบำเหน็จ หรือบำนาญ มีสิทธิเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญเช่นเดียวกับรายการที่ 2 (เกษียณอายุ และมีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไป)
4. ออกจากราชการเพราะเหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน เหตุสูงอายุ หรือถูกปลดออกจากราชการ (อายุ 50 ปีขึ้นไป)
4.1 เวลาราชการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี มีสิทธิรับบำเหน็จ มีสิทธิรับบำเหน็จและได้รับเช่นเดียวกับรายการที่ 3.2
4.2 เวลาราชการตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญ มีสิทธิเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญเช่นเดียวกับรายการที่ 2
4.3 กรณีทุพพลภาพเนื่องจากปฏิบัติราชการ มีสิทธิเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญ และได้รับบำนาญพิเศษอีกส่วนหนึ่งตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 มีสิทธิเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญเช่นเดียวกับรายการที่ 2 และได้รับบำนาญพิเศษอีกส่วนหนึ่ง ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
5. ถูกไล่ออกจากราชการหรือเสียชีวิตเพราะเหตุประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ไม่ได้รับบำเหน็จหรือบำนาญ ตนเองหรือทายาทได้รับเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว
6. เสียชีวิตระหว่างรับราชการ ทายาทได้รับบำเหน็จตกทอด ซึ่งเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณเวลาราชการ และหากเสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติราชการทายาทจะได้รับบำนาญพิเศษอีกส่วนหนึ่ง ทายาทจะได้รับเงิน 2 ส่วน คือ
 1. บำเหน็จตกทอด ซึ่งเท่ากับเงินเดือนๆ สุดท้ายคุณเวลาราชการ
 2. เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว
หากเสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติราชการทายาทจะได้รับบำนาญพิเศษอีกส่วนหนึ่ง
7. เสียชีวิตระหว่างรับบำนาญ ทายาทมีสิทธิรับบำเหน็จตกทอด จำนวน 30 เท่า ของบำนาญ ทายาทมีสิทธิรับบำเหน็จตกทอด จำนวน 30 เท่า ของบำนาญ
8. สิทธิประโยชน์ของสมาชิก สิทธิสวัสดิการต่างๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง สิทธิสวัสดิการต่างๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และจะได้รับสิทธิอื่นๆ อีกคือ
 1. สิทธิประโยชน์ด้านภาษีจากเงินสะสม และเงินก้อนที่ได้รับจาก กบข. จะได้รับการยกเว้นภาษี กรณีสมาชิกออกจากราชการด้วยเหตุเกษียณ เหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน หรือเสียชีวิต
 2. สิทธิในโครงการสวัสดิการที่ กบข. จัดให้มีขึ้น
 3. สิทธิการรับเงินต่างๆ ในกองทุน เป็นสิทธิเฉพาะตัวของสมาชิก ไม่อาจโอนกันได้

Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม