โครงสร้างการบริหาร

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการ
นายยิ่งยง นิลเสนา รองเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน
นางสาวนัชชา พรตปกรณ์ รองเลขาธิการ กลุ่มงานบริหาร
นางศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการ กลุ่มงานกิจกรรมองค์กร
นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร รองเลขาธิการ กลุ่มงานปฏิบัติการ
นายธีระพงษ์ นิลวรสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน
นายวรุตม์ ขจรเวคิน ผู้ช่วยเลขาธิการ งานลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน Public Market
นายแมน ชุติชูเดช ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
นายรณชัย วินทวามร ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอาสา อินทรวิชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ งานวิจัยและกลยุทธ์การลงทุน
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม