บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

(แบบ กบข. จพ 001/2551)
แบบแจ้งสมาชิกพ้นสมาชิกสภาพ

(แบบ กบข. รง 008/1/2551)
แบบขอรับเงินจาก กบข.
กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน

(แบบ กบข. รง 008/2/2551)
แบบขอรับเงินจาก กบข.
กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย

(แบบ ป.ค.14)
แบบบันทึกสอบปากคำ
ทายาทโดยธรรม ป.พ.พ.
<<ตัวอย่างและวิธีการกรอก>> <<ตัวอย่างและวิธีการกรอก>> <<ตัวอย่างและวิธีการกรอก>>  

(แบบ กบข. บต 001/2551)
แบบแจ้งความประสงค์ให้กองทุน
บริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน

(แบบ กบข. บต 002/2551)
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้ง
ความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อ
หรือขอทยอยรับเงิน

(แบบ กบข. จก 001/2551)
แบบแจ้งข้อมูลการกลับ
เข้ารับราชการใหม่
 
<<ตัวอย่างและวิธีการกรอก>> <<ตัวอย่างและวิธีการกรอก>> <<ตัวอย่างและวิธีการกรอก>>  
(แบบ กบข. 021)
ใบคำร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับ
ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.

(แบบ กบข. 020)
ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัว
สมาชิก กบข.

(แบบ กบข. 001/2/2550)
ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.
(บรรจุใหม่)
<<ตัวอย่างและวิธีการกรอก>> <<ตัวอย่างและวิธีการกรอก>> <<ตัวอย่างและวิธีการกรอก>>

(แบบ กบข. 005/2/2550)
ใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข.

(แบบ กบข. 018/1/2551)
แบบขอถอนเงินคืนจาก กบข.

(แบบ กบข. อพ-001)
แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงิน
สะสมส่วนเพิ่ม
<<ตัวอย่างและวิธีการกรอก>> <<ตัวอย่างและวิธีการกรอก>> <<ตัวอย่างและวิธีการกรอก>>


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ชั้น 4 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-636-1000