คำแนะนำในการใช้งานแบบฟอร์ม กบข.

 คำแนะนำ...การระบุวันพ้นสมาชิกภาพ
 • กรณีเกษียณอายุราชการ
  ระบุวันที่สมาชิกภาพคือวันที่ 1 ตุลาคม ของปีที่เกษียณอายุราชการ และสามารถยื่นแบบขอรับเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป
 • กรณีโอนไปหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ประเภทข้าราชการตาม พ.ร.บ. กบข.
  ระบุวันที่พ้นสมาชิกภาพให้ตรงกับคำสั่งโอนย้ายเท่านั้น
 • กรณีลาออก ให้ออก ปลดออก ไล่ออก ออกรับเบี้ยหวัด
  ระบุวันที่พ้นสมาชิกภาพให้ตรงกับวันที่ในคำสั่ง กรณีสมาชิกยังไม่ทราบคำสั่งและปฎิบัติงานต่อไป ให้ระบุวันพ้นสภาพในแบบขอรับเงินให้สอดคล้องกันวันที่ปฏิบัติงานและมีสิทธิได้รับเงินเดือน
  ทั้งนี้ ส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิกต้องจัดส่งหนังสือรับรองวันที่ปฏิบัติงานและมีสิทธิได้รับเงินเดือนมาพร้อมกับเอกสารการขอรับเงินด้วย
 • กรณีย้ายประเภทจากเบี้ยหวัดเป็นรับบำนาญ
  ระบุวันที่พ้นสมาชิกภาพให้ตรงกับวันที่ออกรับเบี้ยหวัด
 • กรณีสมาชิกเสียชีวิต
  ระบุวันที่พ้นสมาชิกภาพให้ตรงกับวันที่ในใบมรณะบัตร