บริการกรอกแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์
วัตถุประสงค์
-เป็นบริการที่ กบข. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการได้รับความสะดวกในการจัดทำเอกสารมากยิ่งขึ้น โดยสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ (ด้วยการคีย์ข้อมูล) แทนการเขียนด้วยลายมือหรือการพิมพ์ดีดลงบนแบบฟอร์ม
-การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอิเลคทรอนิกส์ มิใช่เป็นการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตมายัง กบข. เจ้าหน้าที่ส่วนราชการจะต้องสั่งพิมพ์แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนาม และส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบมายัง กบข.

ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มกรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


(แบบ กบข. จพ 001/2551)
แบบแจ้งสมาชิกพ้นสมาชิกสภาพ (รายบุคคล)

(แบบ กบข. จพ 001/2551)
แบบแจ้งสมาชิกพ้นสมาชิกสภาพ (รายกลุ่ม)

ใช้เฉพาะกรณีกลุ่มสมาชิกที่พ้นสภาพด้วย
เหตุ สิทธิ วันพ้นสภาพเดียวกัน

(แบบ กบข. รง 008/1/2551)
แบบขอรับเงินจาก กบข.
กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน

(แบบ กบข. รง 008/2/2551)
แบบขอรับเงินจาก กบข.
กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย

(แบบ กบข. บต 002/2551)
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้ง
ความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อ
หรือขอทยอยรับเงิน
 
 ใบคำร้องกรณีต่างๆ
 
 คำแนะนำการกรอกใบคำร้อง

(แบบ กบข. 021)
ใบคำร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับ
ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.

(แบบ กบข. 020)
ใบคำร้องขอมีบัตรประจำตัว
สมาชิก กบข.

(แบบ กบข. 001/2/2550)
ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.
(บรรจุใหม่)

(แบบ กบข. 005/2/2550)
ใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข.

(แบบ กบข. 018/1/2550)
แบบขอถอนเงินคืนจาก กบข.


กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ชั้น 4 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-636-1000