Best View with 1024x768 screen and IE 6+ แบบ กบข. รง 008/2/2551
แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข. (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย)

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง กรุณาอ่านคำอธิบาย และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน   <<คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างและวิธีการกรอก>> ช่องใดที่ระบุ * ไว้ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
กรณีเป็นทายาทโดยพินัยกรรม หรือไม่สามารถติดตามทายาทให้มาดำเนินการได้ครบถ้วนทุกราย ให้ตั้งผู้จัดการมรดกเป็นผู้ยื่นขอรับเงินจากกองทุนเท่านั้น
 
 * 
 *   * 
 *   * 
            * 
 * 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวตามบัญชีของผู้ตายจาก กบข. โดยขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินจาก กบข. หากปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้ารับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตลอดจนค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ กบข. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ กบข. แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ ทั้งนี้ข้าพเจ้าหรือผู้มีสิทธิรับเงินทุกคน ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานยังนี้

 * 
 * 


ขอรับเงินจาก กบข.
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
 *   * 
 *   * 

ดังนั้นผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตายตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงมีสิทธิได้รับเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวตามบัญชีสมาชิกจาก กบข. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 ซึ่งข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าผู้ตาย

และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับมรดกว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนของผู้ยื่นคำขอตามแบบสอบปากคำ (ป.ค.14) ของทางราชการแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินตามคำขอต่อไปด้วย *   * 
 *   *